विवरण

News/Events

दैनिक कारोबार विवरण

कोलेनिका खर्च सार्बजनिक

डाउनलोड

कार्यालय ठेगाना

डाउनलोड :

ऐन नियम

  सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४

  सार्बजनिक खरिद ऐन, २०६३

  आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५

  आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४

News/Events

  CGAS Pilot Programme को पहिलो चरणमा परेका कास्की जिल्लाका कार्यालयहरुको नामावली

  आ.ले.प.कार्ययोजना-२०७१/७२

  जिल्लास्तरको लागि आ.ले.प.Tracking Form को ढाँचा

कोलेनिका खर्च सार्वजनिक

  मासिक फाँटवारी-वैशाख २०७२

निर्देशिका

  राजश्व निर्देशिका ,२०६४ मंसिर( संसोधन )

  को.ले.नि.क. निर्देशिका २०६९/२०७०

  आ.ले.प. निर्देशिका

भुक्तानी आदेश

  मासिक निकासा सिमा

  भुक्तानी आदेश पुँजीगत अनुसूची-१४ क

  भुक्तानी आदेश पेश्की फिर्ता/समायोजन (चालु/पुँजीगत) अनुसूची-१४ ख

  भुक्तानी आदेश बजेट शीर्षक समायोजन (चालु/पुँजीगत)

  म.ले.प.फा.न. २० (बार्षिक बिनियोजनको मासिक बाँडफांड)

  भुक्तानी आदेश धरौटी -अनुसूची २०

म.ले.प.फारामहरु

  म.ले.प. फाराम १ देखी १७ सम्म

  म.ले.प. फाराम १८ देखी ४४ सम्म

  म.ले.प. फाराम ४५ देखी ६० सम्म

  म.ले.प. फाराम ६१ देखी ७६ सम्म

  म.ले.प. फाराम ७७ देखी ८१ सम्म

  म.ले.प. फाराम ८२ देखी १८० सम्म

  म.ले.प. फाराम १८१ देखी १९२ सम्म

  म.ले.प. फाराम १९३ देखी २१३ सम्म

  राजश्व सम्बन्धि मे.ले.प. फारामहरु

  परिमार्जित म.ले.प.फारामहरू

परिपत्र

  परिपत्र

  Salary Scale 2071

  शासकीय तथा आर्थिक सुधारको तत्कालिन कार्ययोजना,२०६९

  तलबी प्रतिवेदन (निजामती किताबखाना)को ढाँचा-२०७१

बिबिध

  नागरिक बडापत्र

  PEFA Brochure

  निजामती कर्मचारीको २०१७ साल देखि २०७० सालसम्पुमको तलबमान

  खरिद कार्ययोजना /गुरुयोजना , २०६८

  तलबी प्रतिबेदन फाराम को नमुना

  बजेट खर्च शिर्षक , २०६७

  अबकाश सुबिधा माग पत्रको नमुना

  प्रगति विवरण नमुना फाराम

  सरकारी सम्पति विवरण फाराम

प्रमूख कोष नियन्त्रक

कोष नियन्त्रक

सूचना तथा समाचार